Beretning 2017 – 2018

Bestyrelsen har i det forgangne år arbejdet med forskellige tiltag til understøttelse af foreningens overordnede formål. Til styrkelse af sin gennemslagskraft i argumentationen for etablering af flere hospicepladser og udbygning af den palliative indsats generelt har bestyrelsen igangsat en faktaindsamling til belysning af, i hvilket omfang behovet for palliativ behandling for tiden opfyldes. Indsamlingen viser bl.a., at 48% af de patienter, der henvises til en hospiceplads, ikke kan rummes inden for den nuværende kapacitet, mens det for patienter, der henvises til hospitalernes palliative afdelinger, gælder, at 29% afvises af samme grund. Med den indsamlede viden vil bestyrelsen være bedre rustet til at støtte initiativer til udvidelse af hospicekapaciteten som det, en gruppe borgere på Amager for nylig henvendte sig til foreningen med.

Udbredelsen af kendskabet til hospice og idégrundlaget bag fordrer, at bestyrelsen til stadighed har fokus på synliggørelse af foreningen. Dette er i det forløbne år bl.a. understøttet ved oprettelse af et link til foreningens hjemmeside på Hospice Søndergårds og Hospice Forum Danmarks hjemmesider og ved foreningens deltagelse i ”Gladsaxedagen” i august måned – et årligt kommunalt arrangement med bred offentlig appel. Foreningens pjece blev ved denne lejlighed udleveret i en midlertidigt opdateret version, idet en gennemgribende opdatering indtil for nylig har afventet indførelsen af en ny procedure for indbetaling af fradragsberettigede gaver til foreningen, se venligst foreningens hjemmeside www.hospiceregionh.dk. Deltagelsen i ”Gladsaxedagen” medførte en udvidelse af medlemsskaren med tre – også et vigtigt fokusområde for bestyrelsen.

Gennem et tættere samarbejde med Hospice Søndergårds ledelse har bestyrelsen opnået en større målrettethed i foreningens støtte til udgående hospiceteams, den frivillige indsats og i den generelle indsats som støtteforening for Hospice Søndergård. I forbindelse med at Hospice Søndergård i løbet af 2018 udvides med to nye pladser har hospice ønsket at flytte sit udgående teams administrative faciliteter til nye og mere indbydende lokaler, som vil muliggøre tryghedsskabende besøg af kommende patienter og deres pårørende med samtidig rundvisning på hospice, hvor mange af teamets patienter indlægges i kortere eller længere perioder i deres sygdomsforløb. Det har været en stor glæde for bestyrelsen med støtte fra Fondation JUCHUM i Schweiz at kunne finansiere indretningen af det udgående teams nye lokaler. Bestyrelsen har desuden ved at supplere foreningens egne midler med fondsmidler kunnet sikre hospice’s højt værdsatte musikterapeutiske indsats i hele 2017 og 2018. De frivillige på Hospice Søndergård har modtaget støtte til deltagelse i Hospice Forum Danmarks årlige frivilligseminar, til sociale sammenkomster som fx den årlige julefrokost og til kurset ”Fortællingens potentiale”, der tager afsæt i den narrative samtale. Kurset gav de frivillige ny inspiration i forhold til deres samtaler med beboere og pårørende på hospice.

Bestyrelsen har afholdt i alt fire møder siden sidste generalforsamling. Referater af møderne er tilgængelige på foreningens hjemmeside www.hospiceregionh.dk. Derudover samledes bestyrelsen til et strategiseminar i juni 2017, hvor idéer til aktiviteter blev udvekslet og samlet i en overordnet handleplan. Én af disse idéer var etablering af et forum til erfaringsudveksling mellem hospice-støtteforeningerne øst for Storebælt. Efter positiv respons på idéen fra nogle af disse støtteforeninger gik Hospice Forum Danmark ind som primus motor på afholdelse af det første ERFA-møde i starten af februar i år mellem de fem støtteforeninger i Region Hovedstaden og Region Sjælland. En god start på et godt samarbejde i en god sags tjeneste!

Marianne Kempf
Formand