Vedtægter

Vedtægt for Hospiceforeningen i Region Hovedstaden

§ 1. Navn
Foreningens navn er ”Hospiceforeningen i Region Hovedstaden”.
Foreningens hjemsted er København.

§ 2. Formål

Foreningen har som alment velgørende formål

  • at udbrede idégrundlaget bag og kendskabet til hospice og udgående hospice-funktion,
  • at arbejde for, at hospice og/eller udgående hospicefunktion kan være et reelt tilbud om lindrende pleje og behandling for livstruende syge og omsorg for såvel de syge som de pårørende,
  • at virke som støtteforening for Hospice Søndergård i Måløv og den frivillige indsats i tilknytning til hospice samt
  • at støtte andre initiativer til gavn for livstruende syge og deres pårørende.

§ 3. Økonomi
Det økonomiske grundlag er kontingent fra private medlemskaber og støtte fra virksomheder og andre interesserede.
Foreningens midler skal anvendes til foreningens drift, herunder hvervemateriale for medlemskab og støtte, projektbeskrivelse og skitseprojekt til etablering af hospice.
Foreningen forpligtes ved underskrift af 2 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf mindst en underskrift er formandens eller næstformandens. Disse repræsenterer foreningen udadtil i enhver henseende, såvel over for offentlige myndigheder som over for private.
Bestyrelsen råder over foreningens midler i overensstemmelse med vedtægterne og de på generalforsamlingen trufne beslutninger. Formanden kan meddele foreningens kasserer fuldmagt til at modtage indbetalinger og betale indgåede forpligtelser. Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den foreningen til enhver tid tilhørende formue.
Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller dens bestyrelse nogen personlig hæftelse.
Foreningen er medlem af Hospice Forum Danmark og følger Hospice Forum Danmarks regler vedrørende administration af fradragsberettigede gaver.

§ 4. Medlemskab
Medlemskab af foreningen er åbent for enhver myndig person og kan tegnes af enkeltpersoner/ægtepar, foreninger, institutioner, organisationer samt virksomheder.
Medlemskabet indebærer medlemskab af Hospice Forum Danmark i overensstemmelse med denne landsorganisations vedtægter.
Kontingentet fastsættes på den årlige ordinære generalforsamling.
Kontingentet betales ved indmeldelse. Første kontingent gælder for hele regnskabsåret ved indmeldelse.
Kontingentet omfatter det kontingent, Hospice Forum Danmark opkræver for hvert enkelt medlems medlemskab af Hospice Forum Danmark.
Udmeldelse skal ske til kassereren. Medlemmer i restance kan slettes af bestyrelsen.

§ 5. Generalforsamling
Den årlige ordinære generalforsamling afholdes inden udgangen af april måned.
Generalforsamlingen indkaldes med mindst 3 ugers varsel. Indkaldelsen sker ved brev eller e-mail til medlemmerne eller ved annoncering i områdedækkende aviser. Indkaldelsen ved brev eller e-mail skal indeholde dagsorden, revideret regnskab, budget og eventuelt indkomne forslag. Indkaldelsen via aviser skal alene indeholde dagsorden.
Indkaldelsen med tilhørende materiale offentliggøres desuden på foreningens hjemmeside.
Generalforsamlingen er i alle foreningens anliggender højeste myndighed.
Generalforsamlingen ledes af en af forsamlingen valgt dirigent.
Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent
2. Valg af 2 stemmetællere
3. Bestyrelsens beretning
4. Regnskab forelægges til godkendelse
5. Behandling af indkomne forslag
6. Bestyrelsens aktivitetsplan og budget
for det kommende år
7. Fastsættelse af kontingent for næste regnskabsår
8. Valg af formand
9. Valg af bestyrelsesmedlemmer
10. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
11. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
12. Eventuelt.

Afstemning skal ske skriftligt, hvis dirigenten eller flertallet af de fremmødte medlemmer ønsker det. For at afgive stemme kræves personlig tilstedeværelse.
Hvert medlem har én stemme (ægtepar, der begge er medlemmer, har to stemmer, såfremt de begge er til stede). Institutioner, foreninger, organisationer og virksomheder har ligeledes én stemme. Ved afstemningen gælder i almindelighed simpel stemmeflertal, jfr. dog § 9.
Forslag, der ønskes behandlet og afgjort på generalforsamlingen, skal være indsendt skriftligt til formanden for bestyrelsen, senest 1. marts.

§ 6. Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, når mindst 3 medlemmer af bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 50 eller halvdelen af foreningens medlemmer fremsender motiveret krav om det.
Dagsordenforslaget til en ekstraordinær generalforsamling skal skriftligt motiveres og medfølge indkaldelsen. I øvrigt følges reglerne for den ordinære generalforsamling.

§ 7. Bestyrelse
Foreningen ledes af en ulønnet bestyrelse på indtil 7 medlemmer, der vælges på en generalforsamling. For så vidt antallet af bestyrelsesmedlemmer ikke når 7, er bestyrelsen bemyndiget til at supplere med nye medlemmer, hvis valg dog skal godkendes af den nærmest følgende generalforsamling. Det skal i videst muligt omfang tilstræbes, at bestyrelsen vælges med en bred geografisk dækning i regionen. Dens medlemmer vælges for 2 år, men kan genvælges..
Suppleanter vælges på generalforsamlingen for et år ad gangen.
Bestyrelsen, der konstituerer sig umiddelbart efter generalforsamlingen, vælger ved afstemning blandt sine medlemmer en næstformand, en sekretær og en kasserer. Bestyrelsen kan ansætte en kasserer. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, der skal være skriftlig.
Bestyrelsesmedlemmer kan ydes transportgodtgørelse efter fastsatte takster, ligesom der til formand og kasserer kan ydes passende telefongodtgørelse efter forudgående godkendelse i bestyrelsen.
Bestyrelsesmøde afholdes, når formanden finder det fornødent, dog mindst en gang i kvartalet, eller når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer kræver det. Dagsorden skal udsendes til bestyrelsen senest 14 dage inden bestyrelsesmødet. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsen er til stede. I tilfælde af stemmelighed afgør formandens – i vedkommendes fravær den fungerende formands – stemme udslaget.
Sekretæren fremsender beslutningsreferat til bestyrelsens medlemmer inden 10 dage efter ethvert møde, og referatet godkendes på næstfølgende bestyrelsesmøde.

§ 8. Regnskab og revision
Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Regnskabet skal før den ordinære generalforsamling være revideret af 2 blandt medlemmerne uden for bestyrelsen valgte revisorer. Revisorer og en suppleant vælges på generalforsamlingen for et år ad gangen. Foreningens formue skal være anbragt i et anerkendt pengeinstitut og skal så vidt muligt være rentebærende.

§ 9. Vedtægtsændringer
Til ændring af foreningens vedtægter kræves mindst 2/3 majoritet af de afgivne stemmer.

§ 10. Foreningens opløsning
Til foreningens opløsning kræves mindst 2/3 majoritet af foreningens medlemmer. Er 2/3 af medlemmerne ikke til stede ved generalforsamlingen, kan bestyrelsen – senest 30 dage efter – indkalde til en ny generalforsamling, hvor opløsningen kan vedtages med 2/3 af de tilstedeværende medlemmer. Såfremt foreningen opløses, tilfalder foreningens eventuelle midler efter bestyrelsens beslutning et eller flere hospicer i Region Hovedstaden eller anden her i landet bestående forening/fond med et alment velgørende hospiceformål.

Vedtaget på generalforsamlingerne den 15. marts 2006, den 17. april 2007, den 20. april 2010, den 27. marts 2017 og den 10. april 2019.