Vedtægter

for

Støtteforeningen for Hospice Søndergård
(tidligere Hospiceforeningen i Region Hovedstaden)

1. Navn
Foreningens navn er ”Støtteforeningen for Hospice Søndergård”.
Foreningens hjemsted er København.

2. Formål
Foreningen er en alment velgørende forening, som har til formål

  • at virke som støtteforening for Hospice Søndergård i Måløv og den frivillige indsats i tilknytning til hospice
  • at støtte Hospice Søndergårds udgående hospicefunktions tilbud om lindrende pleje og behandling af livstruede syge og omsorg for såvel de syge som de pårørende,
  • at udbrede kendskabet til idégrundlaget bag hospice og den udgående hospicefunktion,

3. Økonomi
Det økonomiske grundlag er kontingent fra private medlemskaber, foreninger, institutioner, organisationer og virksomheder samt støtte fra fonde.

Foreningens midler skal anvendes til at støtte

  • Hospice Søndergårds aktiviteter for beboere og deres pårørende
  • den frivillige indsats på hospice
  • den udgående hospicefunktion.

Foreningen yder ikke drifts- eller anlægsstøtte til Hospice Søndergård.

Derudover skal foreningens midler anvendes til dækning af foreningens drift, herunder hvervemateriale for medlemskab og omkostninger ved udbredelse af kendskabet til idégrundlaget bag hospice og den udgående hospicefunktion.

Foreningen forpligtes ved underskrift af 2 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf mindst én underskrift er formandens eller næstformandens. Disse repræsenterer foreningen udadtil i enhver henseende, såvel over for offentlige myndigheder som over for private.

Bestyrelsen råder over foreningens midler i overensstemmelse med vedtægterne og de på generalforsamlingen trufne beslutninger. Formanden kan meddele foreningens kasserer fuldmagt til at modtage indbetalinger og betale indgåede forpligtelser. Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller dens bestyrelse nogen personlig hæftelse.

Foreningen er medlem af Hospice Forum Danmark og følger Hospice Forum Danmarks regler vedrørende administration af fradragsberettigede gaver.

4. Medlemskab
Medlemskab af foreningen er åbent for enhver myndig person og kan tegnes af enkeltpersoner/ægtepar, foreninger, institutioner, organisationer samt virksomheder.

Medlemskabet indebærer medlemskab af Hospice Forum Danmark i overensstemmelse med denne landsorganisations vedtægter.

Kontingentet fastsættes på den årlige ordinære generalforsamling.

Kontingentet betales ved indmeldelse. Første kontingent gælder for hele regnskabsåret ved indmeldelse. Kontingentet omfatter det kontingent, Hospice Forum Danmark opkræver for hvert enkelt medlems medlemskab af Hospice Forum Danmark.

Udmeldelse skal ske til kassereren. Medlemmer i restance kan slettes af bestyrelsen.

5. Generalforsamling
Den årlige ordinære generalforsamling afholdes inden udgangen af april måned og indkaldes med mindst 3 ugers varsel. Indkaldelsen sker ved brev eller e-mail til medlemmerne eller ved annoncering i områdedækkende aviser. Indkaldelsen ved brev eller e-mail skal indeholde dagsorden, revideret regnskab, budget og eventuelt indkomne forslag. Indkaldelsen via aviser skal alene indeholde dagsorden. Indkaldelsen med tilhørende materiale offentliggøres desuden på foreningens hjemmeside.

Generalforsamlingen er i alle foreningens anliggender højeste myndighed og ledes af en af forsamlingen valgt dirigent.

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent
2. Valg af 2 stemmetællere
3. Bestyrelsens beretning
4. Regnskab forelægges til godkendelse
5. Behandling af indkomne forslag
6. Bestyrelsens aktivitetsplan og budget for det kommende år
7. Fastsættelse af kontingent for næste regnskabsår
8. Valg af formand
9. Valg af bestyrelsesmedlemmer
10. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
11. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
12. Eventuelt

Afstemning skal ske skriftligt, hvis dirigenten eller flertallet af de fremmødte medlemmer ønsker det. For at afgive stemme kræves personlig tilstedeværelse. Hvert medlem har én stemme (ægtepar, der begge er medlemmer, har to stemmer, såfremt de begge er til stede). Foreninger, institutioner, organisationer og virksomheder har ligeledes én stemme. Ved afstemningen gælder i almindelighed simpelt stemmeflertal, jfr. dog § 9.

Forslag, der ønskes behandlet og afgjort på generalforsamlingen, skal være indsendt skriftligt til formanden for bestyrelsen senest 1. marts.

6. Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, når mindst tre medlemmer af bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 50 eller halvdelen af foreningens medlemmer fremsender motiveret krav om det.

Dagsordenforslaget til en ekstraordinær generalforsamling skal skriftligt motiveres og medfølge indkaldelsen. I øvrigt følges reglerne for den ordinære generalforsamling.

7. Bestyrelse
Foreningen ledes af en ulønnet bestyrelse på indtil syv medlemmer, der vælges på en generalforsamling. Hvis antallet af bestyrelsesmedlemmer efter et valg er mindre end syv, er bestyrelsen bemyndiget til at supplere med nye medlemmer, hvis valg dog skal godkendes af den nærmest følgende generalforsamling. Det skal i videst muligt omfang tilstræbes, at bestyrelsen vælges med en bred geografisk dækning i Region Hovedstaden. Dens medlemmer vælges for to år, men kan genvælges. Suppleanter vælges på generalforsamlingen for ét år ad gangen.

Bestyrelsen, der konstituerer sig umiddelbart efter generalforsamlingen, vælger ved afstemning blandt sine medlemmer en næstformand, en sekretær og en kasserer. Bestyrelsen kan ansætte en kasserer. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, der skal være skriftlig.

Bestyrelsesmedlemmer kan ydes transportgodtgørelse efter fastsatte takster, ligesom der til formand og kasserer kan ydes passende telefongodtgørelse efter forudgående godkendelse i bestyrelsen.

Bestyrelsesmøde afholdes, når formanden finder det fornødent, dog mindst en gang i kvartalet, eller når mindst tre bestyrelsesmedlemmer kræver det. Dagsorden skal udsendes til bestyrelsen senest 14 dage inden bestyrelsesmødet. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsen er til stede. I tilfælde af stemmelighed afgør formandens – i vedkommendes fravær den fungerende formands – stemme udslaget.

Sekretæren fremsender beslutningsreferat til bestyrelsens medlemmer inden 10 dage efter ethvert møde, og referatet godkendes på næstfølgende bestyrelsesmøde.

8. Regnskab og revision
Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Regnskabet skal før den ordinære generalforsamling være revideret af to blandt medlemmerne uden for bestyrelsen valgte revisorer. Revisorer og en suppleant vælges på generalforsamlingen for ét år ad gangen.

Foreningens formue skal være anbragt i et anerkendt pengeinstitut og skal så vidt muligt være rentebærende.

9. Vedtægtsændringer
Til ændring af foreningens vedtægter kræves mindst 2/3 majoritet af de afgivne stemmer.

10. Foreningens opløsning
Til foreningens opløsning kræves mindst 2/3 majoritet af foreningens medlemmer. Er 2/3 af medlemmerne ikke til stede ved generalforsamlingen, kan bestyrelsen – senest 30 dage efter – indkalde til en ny generalforsamling, hvor opløsningen kan vedtages af 2/3 af de tilstedeværende medlemmer.

Såfremt foreningen opløses, tilfalder foreningens eventuelle midler efter bestyrelsens beslutning et eller flere hospicer i Region Hovedstaden eller anden her i landet bestående forening/fond med et alment velgørende hospiceformål.

Vedtaget på generalforsamlingerne den 15. marts 2006, den 17. april 2007, den 20. april 2010, den 27. marts 2017, den 10. april 2019 og den 12. oktober 2021.